ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

НАЦИОНАЛЕН КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР

Създаването на потребителски акаунти (уникален идентификатор) за достъп до функционалностите на „Офис 1“ за откриване, поддържане и приключване на партиди занапред и до функционалностите на „Офис 2“, ще се извършва от служители на дирекция ДКПК, както следва:

  1. С писмо, изпратено на хартия или по електронен път до ДКПК на email: CONCESS@government.bg, кметът на общината следва да определи имейл, на който да се изпрати информация относно уникалния идентификатор;
  2. На имейла, посочен от кмета на общината, служител от дирекцията ще изпрати уникален идентификатор, който за съответната община ще бъде един и ще съдържа потребителско име и първоначално генерирана парола за достъп до системата;
  3. Достъп до „Офис 1“ и „Офис 2“ чрез уникалния идентификатор следва да се осигури само на определените от кмета на общината едно или повече длъжностни лица. Когато длъжностните лица са две и повече, разпределението на отговорностите относно работа в системата на НКР се определя от кмета на общината;
  4. При първоначален вход в системата, определеното/определените от концедента длъжностни лица следва да променят паролата за достъп до системата.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми госпожи и господа длъжностни лица,
Уведомяваме Ви, че от 19 октомври 2021 г. (вторник):

  1. Достъпът до Офис 1 и Офис 2 на Националния концесионен регистър ще се осъществява единствено посредством издадените на министерствата/общините уникални идентификатори;
  2. Уникални идентификатори, издадени на длъжностните лица ще бъдат деактивирани и с тях ще бъде невъзможно достъпването до Офис 1 и Офис 2 на Националния концесионен регистър;
  3. Всички партиди на процедури и партиди на концесии, започнати от длъжностните лица, ще бъдат достъпни за редактиране от съответния уникален идентификатор на министерството/общината.

При необходимост може да задавате въпросите си на имейл адрес: CONCESS@government.bg.